Restauracja
506 071 647 sytapanna@o2.pl

Catering dietetyczny
Dieta z podlasia
533 910 006 sytapannafit@o2.pl

Regulamin

Regulamin świadczenia usług przygotowania i dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego „Dieta z Podlasia – Catering dietetyczny”

Regulamin świadczenia usług przygotowania i dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego „Dieta z Podlasia – Catering dietetyczny”

Art. 1. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług cateringowych przez „Dieta z Podlasia – Catering dietetyczny” z siedzibą w Dłużniewo 4a, 18-400 Łomża, wpisaną do wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP 7181912658, REGON 451205610.

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Art. 2. Definicje

 1. Usługa cateringowa obejmuje kompleksowe przygotowanie i dostarczenie na adres wskazany przez klienta zestawu posiłków

 2. Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

 3. Zamówienie usługi dla osoby niepełnoletniej może dokonać jedynie jej prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowanej diety.

Art. 3. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa lub usługi cateringowe wybrane przez Klienta, spośród zestawów oferowanych przez „Dieta z Podlasia – Catering dietetyczny ”: * Dieta Standard (1200kcal, 1500kcal, 1800kcal, 2000kcal, 2500kcal)

* Dieta Sport (2500kcal, 3000kcal, 3500kcal)

* Dieta Premium (warianty: Standard, Sport, Gluten free, No fish, kaloryczności-1200 kcal,1500 kcal, 1800 kcal, 2000kcal, 2500kcal, 3000kcal, 3500kcal)

* Dieta Gluten free (1200kcal, 1500kcal, 1800kcal, 2000kcal, 2500kcal)

* Dieta No fish (1200kcal, 1500kcal, 1800kcal, 2000kcal, 2500kcal)

* LunchBox (warianty: Standard, Sport, Gluten free, No fish, Premium)

 1. Każdy z zestawów dostarczony jest w papierowej torbie, w zamkniętych szczelnie pojemnikach przeznaczonych do przechowywania żywności opatrzonych samoprzylepną etykietą z informacją o posiłku. Do zestawu zostaje dołączona karta menu na dany dzień wraz z informacją o wartościach odżywczych, alergenach oraz warunkach przechowywania posiłków i terminie przydatności do spożycia

Art. 4. Złożenie zamówienia

 1. Zamówienie usługi cateringowej następuje poprzez złożenie dyspozycji zamówienia na trzy sposoby:

* Telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 pod numerem telefonu + 533910006

* Na stronie www.sytapanna.com w dedykowanym formularzu zamówienia dostępnym 24 godziny na dobę (Po wypełnieniu formularza zamówienia, Dostawca może skontaktować się z klientem telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz płatności)

* E-mailowo na adres: sytapannafit@o2.pl

 1. Zamówienie uważa się za złożone w momencie otrzymania potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu sytapannafit@o2.pl zawierającego : dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.

 2. Zamówienie złożone w dzień roboczy do godziny 10:00 będzie dostarczone po dwóch dniach roboczych od dnia złożenia zamówienia z posiłkami na dzień kolejny. Zamówienie złożone po godzinie 10:00 oraz w soboty, niedziele, święta będą zrealizowane od trzeciego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Dieta z Podlasia – Catering dietetyczny może wyznaczyć inny dzień pierwszej dostawy, o czym poinformuje zamawiającego.

 1. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Dieta z Podlasia – Catering dietetyczny o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

 1. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Dieta z Podlasia – Catering dietetyczny za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Dieta z Podlasia – Catering dietetyczny o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

Art. 5. Płatność

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie na jeden dzień roboczy przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:

* przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy,

* za pośrednictwem udostępnionego przez Dieta z Podlasia – Catering dietetyczny na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line).

* gotówką lub bonem upominkowym podczas odbioru pierwszego zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu.

 1. Zamawiający zobowiązany jest w przypadku dokonania płatności za Zamówienie przelewem, do przesłania potwierdzenia przelewu drogą mailową dla Dieta z Podlasia – Catering dietetyczny na jeden dzień roboczy przed realizacją Zamówienia. Za dzień płatności uważany jest: * w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt (a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie, * w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej: dzień otrzymania przez Dieta z Podlasia – Catering dietetyczny potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej albo – jeśli Dieta z Podlasia – Catering dietetyczny otrzyma takie potwierdzenie do godz. 10:00 dnia poprzedzającego dostawę.

 2. Dieta z Podlasia – Catering dietetyczny uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Dieta z Podlasia – Catering dietetyczny za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Dieta z Podlasia – Catering dietetyczny) kwotą należności.

Art. 6. Dostawa

 1. Pierwsza dostawa posiłków następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 1 dzień roboczy po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu. Potwierdzenie przelewu należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: sytapannafit@o2.pl

 2. Dostawa Zamówienia odbywa się codziennie w wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia przedziale godzinowym, mieszczącym się pomiędzy 04:00-9:00 lub dostarczane są podczas dostawy wieczornej w dzień poprzedzający rozpoczęcie diety od 19:00-23:00.

 3. Dostawa na terenie Łomży jest bezpłatna. Dostawa poza teren Łomży jest w zależności od odległości bezpłatna lub płatna, a jej wysokość ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną lub mailową.

 4. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.12:00 dnia poprzedzającego Dostawę, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

 5. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne będą dostarczane z odpowiednim wyprzedzeniem pocztą elektroniczną na adres podany przy składaniu zamówienia lub drogą telefoniczną.

Art. 7. Zmiana i anulowanie zamówienia

 1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą przesłania przez Klienta do Dieta z Podlasia – Catering dietetyczny wiadomości mailowej na adres: sytapannafit@o2.pl lub telefonicznie do godziny 10:00 dnia poprzedzającego dostawę zamówienia.

 2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 10:00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania zamówienia.

 3. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.

 4. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet
o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 18:00 dnia poprzedzającego dostawę.

 5. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmniejszenia pakietu.

 6. Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.

Art. 8. Reklamacje

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).

 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem sytapannafit@o2.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 533910006

 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 8:00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji

 4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Dieta z Podlasia – Catering dietetyczny poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

 5. W razie stwierdzenia przez Dieta z Podlasia – Catering dietetyczny , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Dieta z Podlasia – Catering dietetyczny poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.

 6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Dieta z Podlasia – Catering dietetyczny , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Dieta z Podlasia – Catering dietetyczny należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Dieta z Podlasia – Catering dietetyczny .

Art. 9. Promocje

 1. Klient może skorzystać z jednego z kilku wariantów promocji, dostępnych aktualnie na stronie www.sytapanna.pl.

 2. Promocje nie są uwzględniane automatycznie, klient zobowiązany jest do poinformowania Dieta z Podlasia – Catering dietetyczny przy składaniu zamówienia o chęci skorzystania z danej promocji.

 3. Promocje nie łączą się.

Art. 10. Polityka prywatności

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). oraz zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (RODO). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Beata Prejs-Siergiejewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Syta Panna Beata Prejs-Siergiejewicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej pod NIP 7181912658, REGON 451205610. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać kontaktując się z konsultantem Dieta z Podlasia – Catering dietetyczny. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.